สาส์นจากประธานกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ
(นายถิรชัย วุฒิธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 กลุ่มบริษัทได้มีการปรับนโยบายตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจภาพยนตร์ การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเคเบิ้ลทีวี ทีวีดิจิตอล ตลอดจนการผลิตภาพยนตร์ไทยเข้าสู่ตลาด เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการหยุดธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่นวีซีดีและดีวีดี และการขายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ส่งผลให้ในปีนี้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทโดยรวมลดลงจาก 485.21 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 363.59 ล้านบาท ในปี 2560

ในปี 2560 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ บริษัทจึงได้เน้นการผลิตภาพยนต์ไทยมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมภาพยนต์ในต่างจังหวัดเช่นกัน

ทางคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินการปรับกลยุทธ์ในทุกด้านเพื่อให้ทันสถานการณ์ที่ได้เริ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการผลิตภาพยนต์ไทยเพื่อรองรับการขยายสาขาของโรงภาพยนต์ที่เพิ่มขึ้นและการจัดจำหน่ายลิขสิทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อเคเบิ้ลและสื่อดิจิตอล ตลอดจนการเป็นผู้นำในการริเริ่มช่องทางการจำหน่ายลิขสิทธิ์ใหม่ ๆ รวมถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จะนำพาให้กลุ่มบริษัทเติบโตและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจภาพยนตร์ครบวงจรอย่างมีเสถียรภาพต่อไป

ในนามของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ลงทุนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้มีอุปการะคุณ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้ ขอถือโอกาสขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญที่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯมีความมั่นคงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผมเชื่อว่าบริษัทฯมีศักยภาพและสามารถเติบโตต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกท่านตลอดไป