สาส์นจากประธานกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ
(นายถิรชัย วุฒิธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 กลุ่มบริษัทเอ็ม พิคเจอร์ส ได้มีการปรับนโยบายตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจภาพยนตร์ การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะทาง ฟรีทีวี ทีวีดิจิตอล อินเตอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการผลิตภาพยนตร์ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รายได้ของภาพยนตร์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย ซึ่งส่งผลต่อหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจภาพยนตร์ ทำให้ปีนี้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทโดยรวมลดลงจาก 541.43 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 485.21 ล้านบาท ในปี 2558 อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการโดยเน้นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ทางคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินการปรับกลยุทธ์ในทุกด้านเพื่อให้ทันสถานการณ์ที่ได้เริ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดจำหน่ายลิขสิทธ์เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อเคเบิ้ลและสื่อดิจิตอล ตลอดจนการเป็นผู้นำในการริเริ่มช่องทางการจำหน่ายลิขสิทธิ์ใหม่ ๆ จะนำพาให้กลุ่มบริษัทเติบโตและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจภาพยนตร์ครบวงจรอย่างมีเสถียรภาพ

ในนามของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ลงทุนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้มีอุปการะคุณ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้ ขอถือโอกาสขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญที่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯมีความมั่นคงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผมเชื่อว่าบริษัทฯมีศักยภาพและสามารถเติบโตต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกท่านตลอดไป