ประวัติบริษัท

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อ โดยเน้นการบริหารการตลาดในด้านข่าวและด้านกีฬา ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ภายหลังมีการควบรวมกับ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด เพื่อขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจภาพยนตร์ โดยจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เพื่อจัดจำหน่ายแก่โรงภาพยนตร์, ผู้ผลิตวีซีดี ดีวีดี และบลูเรย์, ผู้ประกอบการกิจการฟรีทีวี และ/หรือ เคเบิ้ลทีวี, ผู้ประกอบการเปย์ทีวี และ/หรือ เปย์ดิจิตอล อีกทั้งมีการลงทุนในบริษัทย่อยผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทเริ่มผลิตภาพยนตร์ไทย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,315,337,205 บาท และ ทุนเรียกชำระแล้ว 1,300,119,176 บาท

ปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจด้านบันเทิงผ่านสื่อโรงภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และภาพยนตร์ไทยผ่านบริษัทย่อยต่างๆ ดังนี้

ปี 2551
บริษัทลงทุนใน บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (MP) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ โดยจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากต่างประเทศ โดยเน้นคัดเลือกภาพยนตร์คุณภาพจากงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญ ภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์อิสระในเอเชีย เพื่อนำมาฉายผ่านโรงภาพยนตร์
ปี 2552
บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด (MVD) (เดิมชื่อ “บริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จำกัด”) ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ต่างประเทศ เพื่อนำมาจำหน่ายสิทธิผลิตเป็นสื่อภาพยนตร์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทั้งนี้ผลจากการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นบริษัทแม่ทำให้ MPIC เข้าเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด (M39) และบริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด (PMSL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MVD ด้วย
ปี 2553
บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด (M39) แทนบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย
ปี 2556
บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด (ผลิตภาพยนตร์ไทยและสำนักพิมพ์) และบริษัท เมเจอร์กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด (ดำเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ปี 2557
บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มบริษัท นอกจากนั้น บริษัทได้ร่วมกับบริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จำกัด บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด และบริษัท แบ็งคอค ฟิล์มสตูดิโอ จำกัด ลงทุน ใน บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ไทย จำนวน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท
ปี 2558
บริษัทได้ลงทุนร่วมกับบริษัท เอ็ม วี พี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) จัดตั้งบริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 กีบ หรือ 125,000 ดอลล่าร์สหรัฐโดยประมาณ)
ปี 2559
บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัทและให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท)
ปี 2560
บริษัทได้เน้นธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังได้เพิ่มทุนในบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด จำนวน 32,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ทำให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด จำนวน 52,249,995 หุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 522,499,950 บาท
ปัจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ จำนวน 9 บริษัท คือ
  1. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (ลงทุนในปี 2551)
  2. บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด (ลงทุนในปี 2552)
  3. บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด (ลงทุนในปี 2553)
  4. บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด*
  5. บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด (ลงทุนในปี 2556)
  6. บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด (ลงทุนในปี 2556)
  7. บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด (ลงทุนในปี 2557)
  8. บริษัท เอ็ม วี พี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จำกัด (ลงทุนในปี 2558)
  9. บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด (ลงทุนในปี 2559)
หมายเหตุ * เป็นบริษัทย่อยของ MVD