คณะกรรมการบริษัท

นายถิรชัย วุฒิธรรม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
อายุ: 67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coast University
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นปีที่ 2547 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA)
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
: ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
: ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก
: รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
: ประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย
: กรรมการบริหาร บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
: คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
: นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
: อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
: อุปนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
: ที่ปรึกษาสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
: ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
: รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
: กรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬา
: ประธานอนุกรรมการ สโมสรราชพฤกษ์
นายวิชา พูลวรลักษณ์
กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท
อายุ: 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก,สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
2551 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
นายธนกร ปุลิเวคินทร์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ: 60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0.02%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: เป็นผู้บริหาร
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด สเตท อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ/รองเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
นายธนะชัย สันติชัยกูล
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1)
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 11) สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  : ที่ปรึกษา - กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
: กรรมการวิชาชีพบัญชี – ด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  : ที่ปรึกษา สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
  : ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย
  : ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  : ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด (บริษัทจำหน่ายเคมี)
  : กรรมการตรวจสอบ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  : กรรมการศูนย์หนังสือ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  : กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น มีเดีย จำกัด
  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  : กรรมการบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  : กรรมการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด
  : กรรมการบริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด
  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นายอรรถพล ชดช้อย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  : ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
2544 - 2554 : กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2542 - 2544 : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด
2525 - 2542 : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2522 - 2525 : ผู้สอบบัญชี บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด
นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, California , USA.
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร ACP รุ่นที่ 41/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร MFM รุ่นที่ 8/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร MFR รุ่นที่ 16/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร MIA รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร MIR รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 94/2550 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
2556 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. อิสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
2553 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2551 - ปัจจุบัน   กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
2549 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา บมจ. เอช แคปปิตอล
2549 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา บมจ. ดับเบิ้ลเอ (1991)
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท
อายุ: 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 148/2554) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
: กรรมการบริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
: กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
2534 - 2552 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)