คณะกรรมการบริษัท

นายถิรชัย วุฒิธรรม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
อายุ: 68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coast University
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นปีที่ 2547 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA)
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
: ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
: กรรมการบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
: ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
: ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก
: รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
: ประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย
: กรรมการบริหาร บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
: คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
: นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
: อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
: อุปนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
: รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
: กรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬา
: ประธานอนุกรรมการ สโมสรราชพฤกษ์
นายวิชา พูลวรลักษณ์
กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท
อายุ: 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: เป็นผู้บริหาร
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก,สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2551 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
นายธนกร ปุลิเวคินทร์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ: 61 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0.02%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: เป็นผู้บริหาร
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด สเตท อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
2538 - 2560 : กรรมการ/รองเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
นายธนะชัย สันติชัยกูล
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ(DCP รุ่นที่ 18) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย IOD
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1)
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 11) สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
: กรรมการวิชาชีพบัญชี - ด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
: ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
: ที่ปรึกษา สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
: ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย
: ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด (บริษัทจำหน่ายเคมี)
: ที่ปรึกษา บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด
: กรรมการตรวจสอบ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการศูนย์หนังสือ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น มีเดีย จำกัด
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
: กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ต มัลติมีเดีย จำกัด
: กรรมการ บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด
: กรรมการ บริษัท ทริฟเวนท์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2522 - เมษายน 2555 : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2519 - 2522 : สำนักงาน เอส จีวี ณ ถลาง
นายอรรถพล ชดช้อย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 61 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
: ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
2544 - 2554 : กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2542 - 2544 : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด
2525 - 2542 : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2522 - 2525 : ผู้สอบบัญชี บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด
นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 59 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, California , USA.
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร ACP รุ่นที่ 41/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร MFM รุ่นที่ 8/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร MFR รุ่นที่ 16/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร MIA รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร MIR รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 94/2550 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
: กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท อิสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นายอภิชาติ คงชัย
กรรมการ
อายุ: 52 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ปริญญาโท MBA Concentration Hotel and Restaurant Management, New Haven University CT, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552 : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
นายอภิรักษ์ วาราชนนท์
กรรมการ
อายุ: 44 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี
การศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • Sustainable Development, Thailand Management Association (TMA)
 • Thailand HR Forum 2016, Personnel Management Association of Thailand (PMAT)
 • Design & Implementing Sales Incentive Program
 • Manpower Planning Cost Saving & Workforce Productivity
 • Talent Management & Leadership Development Strategies
 • Presentation Writing for Management Decision
 • Leaders Developing Leaders
ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559 : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556 : ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท
อายุ: 49 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น: 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : เป็นผู้บริหาร
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 148/2554) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
: กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2534 - 2552 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)