ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรอบ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ปี 2559 - ปี 2558 ปี 2558 - ปี 2557
สินทรัพย์รวม 959 960 1,213 (0.1) (20.9)
หนี้สินรวม 266 184 336 45.6 (45.2)
ส่วนของผู้ถือหุ้น 693 777 877 (10.8) (11.4)
ทุนจดทะเบียน 1,315 1,315 1,322 - (0.5)
ทุนเรียกชำระแล้ว 1,300 1,300 1,300 - -
รายได้รวม 496 550 857 (9.8) (35.8)
ค่าใช้จ่ายรวม 581 653 1,046 (11.0) (37.6)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (85) (103) (189) (17.5) (45.5)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.06) (0.08) (0.21) (25.0) (61.9)

อัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) (17.1) (19.0) (22.6)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (12.3) (12.5) (38.7)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (8.9) (8.8) (15.1)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.38 0.24 0.38
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.53 0.60 0.67