ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรอบ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ปี 2560 - ปี 2559 ปี 2559 - ปี 2558
สินทรัพย์รวม 683 959 960 (28.8) (0.1)
หนี้สินรวม 154 266 184 (42.1) 44.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น 529 693 776 (23.7) (10.7)
ทุนจดทะเบียน 1,315 1,315 1,315 - -
ทุนเรียกชำระแล้ว 1,300 1,300 1,300 - -
รายได้รวม 366 496 550 (26.2) (9.8)
ค่าใช้จ่ายรวม 529 581 653 (9.0) (11.0)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (163) (85) (103) 91.8 (17.5)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.12) (0.06) (0.08) (100.0) 25.0

อัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูลจากงบการเงิน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) (44.5) (17.1) (18.7)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (30.8) (12.3) (13.3)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (23.9) (8.9) (10.7)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.53 0.60