คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนปี 2560 และปี 2559 จำนวน 163.27 ล้านบาท และ 85.31 ล้านบาท ตามลำดับ

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 365.68 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการบริหารงาน 0.72 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 112.38 ล้านบาท รายได้จากการผลิตภาพยนตร์ 148.81 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายวีซีดีและดีวีดี 12.91 ล้านบาท รายได้จากการขายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 0.44 ล้านบาท และรายได้ค่าโฆษณา 88.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.20 ร้อยละ 30.73 ร้อยละ 40.69 ร้อยละ 3.53 ร้อยละ 0.12 และร้อยละ 24.16 จากรายได้รวม ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายได้รวมเทียบกับปี 2559 รายได้หลักลดลงประมาณร้อยละ 25.07

ค่าใช้จ่ายโดยรวมของกลุ่มบริษัท ลดลงจากปี 2559 จาก 581.40 ล้านบาท เป็น 528.95 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 9.02 โดยต้นทุนการผลิตและบริการลดลงจาก 278.33 ล้านบาท เป็น 228.52 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 17.90 และค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ ลดลงจาก 303.07 ล้านบาท เป็น 300.43 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 0.87

รายได้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 121.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.07 ซึ่งสามารถพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจได้ดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจ จำนวนเงิน (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อรายได้รวม
2560 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 2560 2559
รายได้ค่าบริหารงาน 0.72 0.48 0.24 50.00 0.20% 0.10%
จำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 112.38 151.66 (39.28) (25.90) 30.73% 30.57%
ผลิตภาพยนตร์ 148.81 201.56 (52.75) (26.17) 40.69% 40.63%
จำหน่ายวีซีดีและดีวีดี 12.91 85.71 (72.80) (84.94) 3.53% 17.28%
ขายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 0.44 4.69 (4.25) (90.62) 0.12% 0.94%
รายได้ค่าโฆษณา 88.33 41.11 47.22 114.86 24.16% 8.29%
รวมรายได้ 363.59 485.21 (121.62) (25.07) 99.43% 97.81%
รายได้อื่น 2.09 10.87 (8.78) (80.77) 0.57% 2.19%
รวมรายได้ทั้งสิ้น 365.68 496.08 (130.40) (26.29) 100.00% 100.00%

กลุ่มธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จำนวน 39.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.90 เนื่องจากในปี 2560 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทำรายได้น้อยกว่าในปี 2559

กลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จำนวน 52.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.17 เนื่องจากในปี 2560 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทำรายได้น้อยกว่าในปี 2559 โดยในปี 2560 เรื่องส่มภัคเสี่ยน ทำรายได้ Box Office สูงสุดที่ 73.8 ล้านบาท และปี 2559 เรื่อง หลวงพี่แจ๊ส 4G ทำรายได้ Box Office สูงสุดที่ 152.8 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจจำหน่ายวีซีดีและดีวีดี มีรายได้สำหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จำนวน 72.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84.94 เนื่องจากในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีการผลิตและจำหน่ายสินค้าลดลง

รายได้ค่าโฆษณามีรายได้สำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 47.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.86 เนื่องจากในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีการขายพื้นที่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทยเพิ่มขึ้น

ต้นทุนการผลิตและบริการและอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนการผลิตและบริการของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จำนวน 49.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.90 การลดลงโดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ซึ่งมีการผลิตและจำหน่ายที่ลดลง การลดลงดังกล่าวสัมพันธ์กับรายได้จากการขายที่ลดลง และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ลดลงจาก 303.07 ล้านบาท เป็น 300.43 ล้านบาท หรือลดลง 2.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 การลดลงโดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาเหตุหลักจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 683.44 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 275.89 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 28.76 ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แสดงดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
2560 2559 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 2560 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73.55 133.23 (59.68) (44.79) 10.76% 13.89%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 140.15 2.72.03 (131.88) (48.48) 20.51% 28.36%
เงินให้กู้ยืมระยะสิ้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง 5.00 8.00 (3.00) (37.50) 0.73% 0.83%
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 2.58 4.97 (2.39) (48.09) 0.38% 0.52%
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 178.36 221.09 (42.73) (19.33) 26.10% 23.05%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 28.47 51.50 (23.03) (44.72) 4.17% 5.37%
เงินลงทุนในการร่วมค้า-สุทธิ 34.17 36.16 (1.99) (5.50) 5.50% 3.77%
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 11.39 15.90 (4.51) (28.36) 1.67% 1.66%
ค่าความนิยม-สุทธิ 139.14 139.14 - - 20.36% 14.50%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 0.42 0.58 (0.16) (27.59) 0.06% 0.06%
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์-สุทธิ 54.15 65.62 (11.47) (17.48) 7.92% 6.84%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 16.06 11.12 4.94 44.42 2.35% 1.16%
รวมสินทรัพย์ 683.44 9.59.34 (275.90) (28.76) 100.00% 100.00%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 59.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.79 เนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นและมีการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 131.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.48 โดยส่วนใหญ่เกิดจากในปี 2560 ได้บันทึกหนี้สูญสำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระนานซึ่งเกิดจากธุรกิจจำหน่ายวีซีดีและดีวีดี จำนวน 78.09 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือจากธุรกิจจำหน่ายวีซีดี และดีวีดี และขายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.09 เนื่องจากลดการผลิต

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต เป็นภาพยนตร์ระหว่างผลิตจากธุรกิจผลิตภาพยนตร์เพื่อนำเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 42.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.33 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้นำภาพยนต์ระหว่างผลิตในปี 2559 เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ และมีแผนการผลิตภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 11.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.48 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้นำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการวางแผนและบริหารจัดการการเลือกซื้อและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างรัดกุมทำให้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ลดลง

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2560 2559 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 2560 2559
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 60.00 106.93 (46.93) (43.89) 8.78% 11.15%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 81.93 146.16 (64.23) (43.94) 11.99% 15.24%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7.06 8.45 (1.39) (16.45) 1.03% 0.88%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5.01 5.05 (0.04) (0.79) 0.73% 0.53%
รวมหนี้สิน 154.00 266.59 (112.59) (42.23) 22.53% 27.79%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 529.44 692.75 (163.31) (23.57) 77.47% 72.21%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 683.44 959.34 (275.90) (28.76) 100.00% 100.00%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นแหล่งเงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 46.93 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43.89 เนื่องจากในปี 2560 ได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้กับสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 64.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.94 ซึ่งลดลงจากการดำเนินงานตามปกติ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมมีจำนวน 529.44 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิ้นปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 692.75 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.87 2.64 3.70
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.25 1.85 1.73
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (วัน) 162 196 211
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.53 0.51 0.50
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.38 0.24

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ และระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ เนื่องจากตามประเพณีธุรกิจการค้าของกลุ่มบริษัทจะมีเครดิตเทอมประมาณ 90 - 180 วัน ซึ่งอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2560 มีการบันทึกหนี้สูญสำหรับลูกหนี้ค้างชำระนาน