คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนปี 2559 และปี 2558 จำนวน 85.31 ล้านบาท และ 103.06 ล้านบาท ตามลำดับ

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 491.72 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการผลิตและการจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 353.22 ล้านบาท รายได้จากวีซีดีและดีวีดี 85.71 ล้านบาท รายได้จากการขายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ 4.69 ล้านบาท รายได้ค่าบริหารงาน 0.48 ล้านบาท และรายได้ค่าโฆษณา 41.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.83 ร้อยละ 17.43 ร้อยละ 0.95 ร้อยละ 0.10 และร้อยละ 8.36 จากรายได้รวม ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายได้รวมเทียบกับปี 2558 รายได้รวมลดลงประมาณร้อยละ 10.95

ค่าใช้จ่ายโดยรวมของกลุ่มบริษัท ลดลงจากปี 2558 คือลดลงจาก 653.38 ล้านบาท เป็น 577.03 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 11.69 โดยต้นทุนการผลิตและบริการลดลงจาก 407.83 ล้านบาท เป็น 278.33 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 31.75 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 234.42 ล้านบาท เป็น 295.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.93

รายได้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 58.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.65 ซึ่งสามารถพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจได้ดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจ จำนวนเงิน (ล้านบาท) สัดส่วนต่อรายได้รวม
2559 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 2559 2558
จำหน่ายวีซีดีและดีวีดี 85.71 283.88 (198.17) (69.81) 17.43% 51.58%
จำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 151.66 154.92 (3.26) (2.1) 30.84% 28.15%
ผลิตภาพยนตร์ 201.56 75.04 126.52 168.6 40.99% 13.64%
ขายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ 4.69 8.18 (3.49) (42.67) 0.95% 1.49%
รายได้ค่าบริหารงาน 0.48 0.2 0.28 140 0.10% 0.04%
รายได้ค่าโฆษณา 41.11 19.21 21.9 114 8.36% 3.49%
รายได้อื่น 6.51 8.89 (2.38) (26.77) 1.32% 1.62%
รวมรายได้ 491.72 550.32 (58.6) (10.65) 100.00% 100.00%

กลุ่มธุรกิจจำหน่ายวีซีดีและดีวีดี มีรายได้สำหรับปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จำนวน 198.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 69.81 เนื่องจากในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีการผลิตและจำหน่ายสินค้าลดลง

กลุ่มธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จำนวน 3.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.10 เนื่องจากในปี 2559 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทำรายได้น้อยกว่าในปี 2558

กลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 126.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 168.60 เนื่องจากในปี 2559 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทำรายได้มากกว่าในปี 2558 โดยเรื่อง หลวงพี่แจ๊ส 4G ที่ทำรายได้ Box Office สูงสุดที่ 152.8 ล้านบาท

รายได้ค่าโฆษณามีรายได้สำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 21.90 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.00 เนื่องจากในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีการขายพื้นที่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทยเพิ่มขึ้น

ต้นทุนการผลิตและบริการและอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนการผลิตและบริการของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จำนวน 129.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.75 การลดลงโดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ซึ่งมีการผลิตและจำหน่ายที่ลดลง การลดลงดังกล่าวสัมพันธ์กับรายได้จากการขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก 234.42 ล้านบาท เป็น 295.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.93 การเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาเหตุหลักเนื่องจากตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 959.34 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 960.31 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 0.97 ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แสดงดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง % สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
2559 2558 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 2559 2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133.23 89.72 43.51 48.50 13.89 9.34
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 272.03 311.43 (39.40) (12.65) 28.36 32.43
เงินให้กู้ยืมระยะสิ้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง 8.00 - 8.00 100.00 0.83 0.00
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 4.97 60.42 (55.45) (91.77) 0.52 6.29
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 221.09 138.43 82.66 59.71 23.05 14.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 51.50 63.48 (11.98) (18.87) 5.37 6.61
เงินลงทุนในการร่วมค้า-สุทธิ 36.16 49.84 (13.68) (27.45) 3.77 5.19
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 15.90 18.11 (2.21) (12.20) 1.66 1.89
ค่าความนิยม-สุทธิ 139.14 139.14 - - 14.50 14.49
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 0.58 1.71 (1.13) (66.08) 0.06 0.18
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์-สุทธิ 65.62 71.93 (6.31) (8.77) 6.84 7.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 11.12 16.10 (4.98) (30.93) 1.16 1.68
รวมสินทรัพย์ 959.34 960.31 (0.97) (0.10) 100.00 100.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นและส่วนหนึ่งเกิดจากใน ปี 2559 มีการขายสินค้าและเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้ดีขึ้น ทำให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสูงขึ้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 39.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.65 โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกิจจำหน่ายวีซีดี และ ดีวีดี

สินค้าคงเหลือ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือจากธุรกิจจำหน่ายวีซีดี และดีวีดี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 55.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.77 เนื่องจากลดการผลิตลงและบริจาคสินค้าให้หน่วยงานราชการ

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต เป็นภาพยนตร์ระหว่างผลิตจากธุรกิจผลิตภาพยนตร์เพื่อนำเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 82.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.71 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีแผนการผลิตและนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องทำให้ภาพยนตร์ระหว่างผลิต ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้น

เงินลงทุนในการร่วมค้า – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 13.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.45 กลุ่มบริษัทมีการชำระเงินค่าหุ้นที่เรียกเพิ่มในปี 2558 ตามสัดส่วนที่ร่วมลงทุนในบริษัท ทรานฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย และบริษัท เมเจอร์ กันตนา บอร์ดคาสติ้ง จำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559 จำนวน18.00 ล้านบาท์

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 6.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.77 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้นำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการวางแผนและบริหารจัดการการเลือกซื้อและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างรัดกุมทำให้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ลดลง

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง % สัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2559 2558 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 2559 2558
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 106.93 9.50 97.43 1025.03 11.15 0.99
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 146.16 147.86 (1.70) (1.15) 15.24 15.40
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8.45 22.18 (13.73) (61.90) 0.88 2.31
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5.05 4.14 0.91 21.98 0.53 0.43
รวมหนี้สิน 266.59 183.68 82.91 45.14 27.79 19.13
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 692.75 776.63 (83.88) (10.80) 72.21 80.87
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 959.34 960.31 (0.97) (0.10) 100.00 100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นแหล่งเงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 97.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,025.03 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทในกลุ่มมีการกู้เงินจากธนาคารเพิ่มขึ้นจากการขยายงานด้านการผลิตภาพยนตร์ไทยและซีรีย์เพื่อรองรับตลาดภาพยนตร์ไทยในประเทศและต่างประเทศ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 1.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.15 การลดลงจากการดำเนินงานตามปกติ

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 13.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.90 การลดลงโดยส่วนใหญ่เกิดจากการกลับรายการประมาณการรับคืนสินค้าของปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมมีจำนวน 692.75 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิ้นปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 776.63 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
Current Ratio 2.65 3.70 2.52
Receivable Turnover 1.73 1.73 2.07
Average Collection Period 211 211 176
Total Assets Turnover 0.51 0.50 0.69
Debt to Equity Ratio 0.38 0.24 0.38

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

Total Assets Turnover อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในปี 2559 มีอัตราการหมุนดี ขึ้นกว่าปี 2558 เล็กน้อย เนื่องจากผลประกอบในปี 2559 รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น

Receivable Turnover และ Average Collection Period เนื่องจากตามประเพณีธุรกิจการค้าของกลุ่มบริษัท จะมีเครดิตเทอมประมาณ 90 - 180 วัน ซึ่ง Receivable Turnover ของกลุ่มบริษัทสำหรับปีปัจจุบันหมุนในอัตราเดียวกันกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจำหน่ายวีซีดี ดีวีดี มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้า แต่ละราย