โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 1,202,130,480 92.46
2. นางพรนภัส องค์วาสิฏฐ์ 15,407,000 1.19
3. นายวรุต ตันติพิภพ 11,392,200 0.88
4. นางสาวศศิธร เอกอรรถสิทธิ์ 7,680,000 0.59
5. นางปราณี เชื้อเจ็ดตน 6,772,000 0.52
6. นางสาวศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 6,689,900 0.51
7. นายชัยรัตน์ แซ่ตั้ง 5,410,000 0.42
8. นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ 5,000,000 0.38
9. นางปุณฑรี สว่างวงศากุล 4,996,800 0.38
10. นายพัฒนะชัย ใสสว่างพันธุ์ 1,890,000 0.15